Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2018       
       
       
   41302953675469147793
50522099567333024529662415667565753
45276      
Tháng 1-2019 936895650860824036779052264391
32489628808937930559098417322438231
5154584265220866811604289