Thống kê hai số


Cách thức thống kê

Hai ngày liên tiếp:

Dữ liệu được tổng hợp bằng cách nối hai số cuối các giải đặc biệt của hai lần quay thưởng liên tiếp.

Cùng ngày trong tuần:

Dữ liệu được tổng hợp bằng cách nối hai số cuối các giải đặc biệt của cùng một ngày trong các tuần với nhau.

Hai ngày trong tháng:

Dữ liệu được tổng hợp bằng cách nối hai số cuối các giải đặc biệt của cùng một ngày trong các tháng với nhau.

Ngẫu nhiên:

Dữ liệu được tổng hợp bằng cách nối hai số cuối các giải đặc biệt trong khoảng thời gian được chọn một cách ngẫu nhiên.

Cờ thế