Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2017       
       
       
       
  2262242282516278832431270
1368748743     
Tháng 11-2017  8349299761311344062790260
03355710380318304327705230289399365
33541353972779824750354080162285761
33137197538382480062