Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2018       
       
      32370
06511813303754442876899367087363408
44938269974316393554   
Tháng 6-2018    998727968597900
68083084856617545882275385409901603
35854641990393754343701458194883564
86133